WYDATKI GASTRONOMICZNE A KOSZT PODATKOWY

Wydatki gastronomiczne a koszt podatkowy

Nie każdy wydatek związany z obiadem lub kolacją z kontrahentem jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. Aktualna linia orzecznicza sądów administracyjnych oraz prezentowane na jej podstawie stanowisko fiskusa pozwala - pod pewnymi warunkami - na zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków (w tym także wydatków gastronomicznych) związanych ze spotkaniami biznesowymi.

Stanowisko takie, prezentowane uprzednio przez Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 702/11 oraz II FSK 1147/10) oraz Ministerstwo Finansów (interpretacja ogólna DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej 14 kwietnia 2015 r. interpretacji indywidualnej IBPBI/1/4511-43/15/BK.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (oraz odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o CIT)  kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (odpowiednio w art. 16 ustawy o CIT).

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT) w ciężar kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w tym w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wymienienie w regulacjach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów należy uznać jedynie te wydatki, których wyłącznym bądź dominującym celem jest „reprezentacja” podatnika rozumiana jako stworzenie pewnego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

„Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche, kolacje), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, poza nią), podawane obecnym i potencjalnym kontrahentom podczas wskazanych we wniosku spotkań biznesowych, mających na celu nawiązanie lub rozbudowanie kontaktów gospodarczych oraz wzrost efektywności działań marketingowych dotyczących promocji produktów oferowanych przez spółkę. W konsekwencji wydatki te, jako związane z (mające na celu) uzyskiwaniem(e) przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności. Podobnie wydatki poniesione na zapewnienie noclegu kontrahentom na gruncie niniejszej sprawy spełniają przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem poniesiony wydatek związany jest z uzyskaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.”

Z pewnością wydatki związane z zakupem usług gastronomicznych na potrzeby spotkań z obecnymi bądź potencjalnymi kontrahentami nie mogą mieć czysto konsumpcyjnego, czy rozrywkowego charakteru i powinny być poniesione w związku z głównym celem spotkania, jakim jest wzmocnienie relacji z partnerem biznesowym, omówienie warunków współpracy czy też nawiązanie kontaktów czy prowadzenie negocjacji.

Należy przy tym pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek należytego udokumentowania poniesionych wydatków oraz ich racjonalnego związku przyczynowo – skutkowego (także potencjalnego) z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Znając praktykę organów skarbowych, stwierdzić należy, iż ograniczenie się jedynie do posiadania faktury, czy też rachunku stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków okaże się z pewnością niewystarczające w przypadku weryfikacji zasadności zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów w trakcie kontroli podatkowej.

 

 

 

 « Powrót