ZMIANY W CIT - 2015

Zmiany w CIT - 2015

Nowelizacja ustawy o CIT - ograniczenie możliwości optymalizacyjnych. Klauzula CFC.

Uchwalona 29 sierpnia ustawa nowelizująca ustawę o CIT oraz ustawę o PIT została skierowana do podpisu Prezydenta 4 września. Prezydent ma 21 dni na podpisanie i ogłoszenie ustawy zmieniającej. W przypadku dochowania terminu, znowelizowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

Ustawa zmieniająca przewiduje w szczególności zmiany zmierzające do opodatkowania w Polsce dochodów kontrolowanych przez polskich podatników kontrolowanych przez nich spółek zagranicznych (CFC - controlled foreign company).

Nowe regulacje przewidują w szczególności opodatkowanie 19%-owym podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane przez podatnika zarówno podatku dochodowego od osób prawnych (spółki mające siedzibę w Polsce), jak i fizycznych (polscy rezydenci podatkowi w rozumieniu ustawy o PIT).

Zgodnie z wprowadzonym do ustawy o CIT art. 24a oraz do ustawy o PIT art. 31f definicja zagranicznej spółki kontrolowanej obejmuje generalnie oso by prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo akcyjne oraz inne podmioty niemające osobowości prawnej nie będące przy tym spółkami osobowymi, których siedziba znajduje się w:

  • kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
  • innym kraju z którym Polska lub Unia Europejska nie zawarły umowy dającej podstawę do uzyskania informacji podatkowych oraz
  • zagraniczne spółki spełniające łącznie określone w ustawie warunki, takie jak w uproszczeniu:

    • polski podatnik posiada w nich co najmniej 25% udziałów w kapitale/praw głosu/praw w zyskach przez co najmniej 30 dni w roku;
    • co najmniej 50% przychodów osiąganych w ciągu roku przez taką spółkę pochodzi z dywidend, zbycia udziałów/akcji/wierzytelności, praw autorskich lub realizacji praw z instrumentów finansowych;
    • co najmniej jeden z rodzajów wymienionych powyżej przychodów podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu wg stawki niższej o co najmniej 25% od stawki obowiązującej w Polsce (tj. wg stawki niższej niż 14,25%).

Zmiany, które zostaną - najpdawdopodobniej - wprowadzone do ustawy o CIT począwszy od 1 stycznia 2015 r. wymagają od podatników, których struktura biznesowa opiera się na elementach zagranicznych przeprowadzenia analizy struktury grupy kapitałowej, w której funkcjonują i wdrożenia mechanizmów wymaganych przez nowelizowane przepisy (m. in. obowiązek prowadzenia rejestru/ewidencji na potrzeby CFC oraz przedstawienia ich na żądanie organu w terminie siedmiu dni) oraz - być może modyfikacji struktury grupy kapitałowej w sposób prowadzący do zredukowania obciążeń fiskalno-administracyjnych związanych z nowelizacją.

 

[źródło: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2330_u.htm]« Powrót