BRAK FAKTURY A PRAWO DO ODLICZENIA

Brak faktury a prawo do odliczenia

Wyrok WSA w Rzeszowie w sprawie obowiązku posiadania faktur

Podatnik dla wykazania podatku naliczonego musi posiadać fakturę z której podatek ten wynika i to aż przez cały okres do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jest on zobowiązany okazać ją organom podatkowym i nie są one zobowiązane do zastępowania go w tym obowiązku przez poszukiwanie faktury, której podatnik nie posiada w czasie kontroli. Żaden przepis prawa podatkowego nie uprawnia organów podatkowych do żądania od kontrahentów kontrolowanych podmiotów wystawienia dla tych podmiotów duplikatów faktur VAT pomiędzy zbywcą a kontrolowanym. Obowiązek uzyskania duplikatów w przypadku utraty oryginałów faktur ciąży na podatniku. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 277/14.« Powrót