USŁUGI

Bieżące doradztwo podatkowe

Kancelaria standardowo świadczy usługi bieżącego doradztwa podatkowego, polegające w szczególności na ocenie podatkowych skutków podejmowanych działań i zawieranych transakcji przez przedsiębiorstwa, udzielaniu opinii i porad w zakresie podatków CIT, PIT, VAT, podatku akcyzowego i innych.

Nasi Klienci na bieżąco informowani są o zmianach w przepisach prawa, interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych, które mogą wpłynąć na ich sytuację prawną. Opracowujemy plany działania, biorąc pod uwagę różne scenariusze zdarzeń, proponując Klientowi najlepsze rozwiązania dla ich działalności.

Audyt

Pośród zakresu usług świadczonych przez Kancelarię znajdują się również usługi audytorskie, których celem jest weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych Klienta oraz zapewnienie osobom zarządzającym przedsiębiorstwem pewności i przejrzystości informacji na temat podatkowych aspektów funkcjonowania jednostki.

Dzięki rzetelnie przeprowadzonemu audytowi Klienci mogą liczyć na propozycje rozwiązań, zmierzających do minimalizacji obciążeń publicznoprawnych, jak również propozycje działań pozwalających znacznie ograniczyć lub wyeliminować stwierdzone podczas audytu nieprawidłowości podatkowe. Nasi prawnicy i doradcy posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań typu due diligence oraz audytów w zakresie rozliczeń:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatku od towarów i usług;
 • podatku akcyzowego;
 • pozapodatkowych należności i danin publicznoprawnych.

Reprezentacja Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych

Nasi doradcy podatkowi posiadają wieloletnią praktykę w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz innymi organami administracji państwowej. Obsługujemy kontrole skarbowe, podatkowe, postępowania podatkowe i egzekucyjne oraz postępowania karne skarbowe. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pomagamy również w bieżących kontaktach z administracją fiskalną.

Nierzadko efekt prowadzonego wobec przedsiębiorcy postępowania zależy od determinacji i kreatywności reprezentującego go doradcy podatkowego. Z tego powodu w skład naszego zespołu wchodzą tylko wyspecjalizowani eksperci.

Ceny transferowe

Świadczymy usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem cen transferowych oraz realizacji obowiązków nałożonych na podmioty powiązane w ustawie o CIT oraz ustawie o PIT.

Polscy Podatnicy CIT i PIT funkcjonujący w ramach międzynarodowych lub krajowych grup kapitałowych i realizujący transakcje wewnątrzgrupowe są przynajmniej od końca 2015 r. przedmiotem szczególnej atencji organów skarbowych. Dokumentacja podatkowa sporządzona zgodnie z normami wynikającycmi z ustaw o CIT i PIT jest podstawowym elementem strategii obrony w przypadku podjęcia przez fiskusa próby zakwestionowania rynkowości warunków transakcji wewnątrzgrupowych. 

W szeroko pojętym obszarze cen transferowych świadczymy na rzecz naszych Klientów następujące usługi:

 • audyty mające na celu weryfikację podlegania obowiązkowi dokumentacyjnemu przez podmioty powiązane (audyt powiązań, jak również audyt realizowanych transakcji);
 • przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla zidentyfikowanych transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu;
 • doradztwo w zakresie doboru właściwej metody ustalenia ceny transakcyjnej na etapie poprzedzającym realizację transakcji;
 • przygotowanie zasad ustalania cen transferowych w ramach grupy (polityka cen transferowych);
 • weryfikacja oraz ewentualnie akutalizacja posiadanej przez Klienta dokumentacji;
 • szkolenia w zakresie cen transferowych.

Optymalizacje podatkowe i restrukturyzacje

Kancelaria specjalizuje się w dokonywaniu audytu obecnych obciążeń podatkowych naszych Klientów oraz przede wszystkim znajduje rozwiązania ich skutecznej optymalizacji również z wykorzystaniem międzynarodowych aspektów prawnopodatkowych i form dokonywania operacji gospodarczych dopuszczonych przepisami prawa. 

Doradzamy przy wyborze struktury danej transakcji czy struktury korporacyjnej pozwalającej na zminimalizowanie obciążeń podatkowych w granicach obowiązujących przepisów prawa. Warunkiem pełnej i skutecznej optymalizacji podatkowej musi być koordynacja planowania podatkowego we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorcy i co oczywiste winna być przeprowadzona przed dokonaniem planowanej transakcji.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria świadczy także usługi zarządzania ryzykiem podatkowym. Ryzyko wynika najczęściej z powodu dynamicznych zmian przepisów prawa i ich niejasność, która skutkuje rozbieżności w interpretacji uregulowań przez organy administracji podatkowej oraz sądy

Nasi eksperci, przeprowadzając dogłębną analizę stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych, wypracowują i wdrażają z Klientem rozwiązania, które mają zadanie przyczynić się do polepszenia sytuacji przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum ryzyka podatkowego, a także odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Doradztwo prawne

Dla ochrony interesów Klienta przeprowadzamy, pod względem podatkowym, analizy umów i transakcji realizowanych przez jego przedsiębiorstwo. Analiza obejmuje m. in. interpretację treści umów, weryfikację obowiązków podatkowych, identyfikację ryzyka i konsekwencji podatkowych. Zapewniamy również pomoc w negocjowaniu warunków umów i transakcji oraz w kontaktach z kontrahentami.

Prawo korporacyjne

Kompleksowa obsługa, jaką świadczymy naszym Klientom nierozerwalnie wiąże się z zagadnieniami prawa korporacyjnego, w związku z czym świadczymy usługi zarówno bieżącego doradztwa w obszarze prawa handlowego, jak również usługi związane z doradzaniem przy projektach restrukturyzacyjnych oraz przy złożonych transakcjach gospodarczych. Pomagamy przy tworzeniu i przekształcaniu polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Nasi prawnicy i doradcy posiadają doświadczenie w zakresie rozliczeń:

 • transgranicznych rozliczeń podatkowych;
 • analiza transakcji pod kątem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • podatku od towarów i usług;
 • rejestracja oraz zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw;